Algemene voorwaarden

Octavo publicaties

Algemene voorwaarden bij bestellen via de website

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Octavo publicaties:
Octavo publicaties, gevestigd aan het WG Plein 400, 1054 SH Amsterdam.
Internetlocatie:
de plaats op het internet waar Octavo publicaties de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
Afnemer:
degene die met Octavo publicaties via de internetlocatie een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Octavo publicaties zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3: Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Octavo publicaties zijn vrijblijvend en Octavo publicaties behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Octavo publicaties. Octavo publicaties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Octavo publicaties dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4: Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Octavo publicaties behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsmelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De Afnemer is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling hiervan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de webpagina van Octavo publicaties. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
4.4 Indien de Afnemer met enige betaling in gebreke is of blijft, is Octavo publicaties gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5: Levering
5.1 Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering. Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indient de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2 Octavo publicaties streeft er naar bestelde producten aan Afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen drie werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetlocatie genoemde termijn voor een prestatie van Octavo publicaties, is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
5.3 Octavo publicaties is gerechtigd na nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Octavo publicaties, uit welkeen hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Octavo publicaties verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
6.2 De Afnemer mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Octavo publicaties geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Octavo publicaties garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid
8.1 Afnemer is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient Afnemer uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd via e-mail met een foto van het artikel aan Octavo publicaties te melden.
8.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Octavo publicaties de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren binnen 30 dagen.
8.3 Octavo publicaties behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Octavo publicaties, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen.

Artikel 9: Herroepingsrecht
Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Afnemer het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Octavo publicaties te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Retourzending en terugbetaling
10.1 Indien de Afnemer de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de Afnemer het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Octavo publicaties te retour te zenden.
10.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 9 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de Afnemer.
10.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuur is bijgevoegd.
10.4 Octavo publicaties zal uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Afnemer betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 10.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Octavo publicaties toekomende rechten. Indien Octavo publicaties genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de Afnemer dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 11: Bestellingen/communicatie
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Octavo publicaties, dan wel tussen Octavo publicaties en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Octavo publicaties, is Octavo publicaties niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Octavo publicaties.

Artikel 12: Garantie en aansprakelijkheid
12.1 Voor elk door Octavo publicaties geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.
12.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Octavo publicaties is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Octavo publicaties kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
12.3 Octavo publicaties is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de Afnemer of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Octavo publicaties.
12.4 Indien Octavo publicaties om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht voor Octavo publicaties wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Octavo publicaties noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Octavo publicaties of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 14: Diversen
14.1 Indien Afnemer aan Octavo publicaties schriftelijk opgave doet van een adres, is Octavo publicaties gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Afnemer aan Octavo publicaties schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
14.2 Wanneer door Octavo publicaties gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Octavo publicaties deze Voorwaarden soepel toepast.
14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Octavo publicaties in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Octavo publicaties vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.4 Octavo publicaties is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
14.5 Octavo publicaties erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de Afnemer dit eveneens.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Bestelprocedure

Afnemer kan via octavopublicaties.nl de gewenste artikelen bestellen via de bestelknop naast ieder artikel. Deze artikelen worden dan in de winkelwagen geplaatst. Afnemer kan in het menu onder 'winkelwagen' zien welke artikelen er in bestelling staan. Deze artikelen kan Afnemer vervolgens verwijderen of wijzigen, en afrekenen.
Het bestelproces wordt gestart nadat Afnemer op afrekenen klikt. Volg de aanwijzingen op het scherm en controleer goed de gegevens alvorens u tot betaling overgaat.

Boeken die besteld worden en zijn betaald via iDeal worden doorgaans in drie dagen geleverd in Nederland, in vijf dagen in België. Boeken die met een overboeking worden betaald, zijn binnen een week ter plaatse, deze extra levertijd is afhankelijk van de bank die de betaling moet accorderen.